اساسنامه جمعیت بانوان فرهیخته

ماده 1- عنوان:

« جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی» می باشد که در این اساسنامه به اختصار « جمعیت بانوان » نامیده می شود.

ماده 2- نوع فعالیت:

جمعیت بانوان در راستای ترویج ارزش های نظام اسلامی به صورت غیردولتی، غیر سیاسی و مردمی اقدام به فعالیت های فرهنگی- تبلیغی می نماید.

ماده 3- تعریف:

بانوی فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی فردی است که نسبت به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و دینی منطقه خود، اگاهی و حساسیت دارد و با انعکاس این اندیشمندی در عمل و آثار خود، جریانی در مسیر بهبود موقعیت فرهنگی کشور ایجاد می نماید.

ماده 4- اهداف:

جمعیت بانوان با هدف ایجاد هماهنگی، همسویی، تعمیق و گسترش فعالیت های بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی استان ها و توانمندسازی و مرجع سازی شخصیت های تأثیرگذار فعالیت می نماید.

بند 1. اهداف کیفی:

الف- احیا و بازتولید نگرش ارزشی اسلام و ارائه الگو از هویت زن مسلمان.

ب- شناسایی، رصد و اولویت دهی به آسیب ها و نیازهای فرهنگ دینی بانوان استان.

ج- زمینه سازی جهت هدایت و اثربخشی بانوان فرهیخته و فعال بومی عرصه فرهنگ دینی استان ها.

بند 2 . اهداف کمی:

الف- شناسایی، معرفی و تعامل با حداکثر 50 نفر از بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی.

ب- اولویت دهی برنامه ای و هم اندیشی مشورتی بر اساس بررسی نیازها و آسیب های فرهنگ دینی استان

ج- حمایت از ایده ها و تولیدات فکری و فرهنگی فاخر امور بانوان.

د- بهره گیری و بهبود توانمندی های فرهنگی و تبلیغی بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی.

ه- تشکیل کارگروه های تخصصی فکری در حوزه های مختلف فرهنگی بانوان.

ماده 5- محدوده جغرافیایی:

جغرافیای فعالیت این جمعیت سراسر کشور می باشد.

ماده 6- محل استقرار:

بند 1- دبیرخانه مرکزی

این دبیرخانه در محل اداره کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو معاونت امور فرهنگی و تبلیغ دفتر مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی مستقر است.

بند 2- دبیرخانه های فرعی

دبیرخانه هر استان در اداره کل تبلیغات اسلامی آن استان مستقر است.

تبصره: کلیه مستندات مربوط به جمعیت بانوان در دبیرخانه های مرکزی و فرعی نگهداری می شود.

ماده 7- ارکان و تشکیلات:

تشکیلات جمعیت بانوان فرهیخته و غعال عرصه فرهنگ دینی عبارتند از:

بند 1. شورای مرکزی جمعیت بانوان

اعضای شورای مرکزی عبارتند از: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (یا معاون امور فرهنگی و تبلیغ)، رئیس جمعیت بانوان مرکزی، دبیر جمعیت بانوان مرکزی و رؤسای جمعیت بانوان هر یک از استان ها؛ شورای مذکور توسط هیئت رئیسه اداره می گردد.

تبصره 1: انتخابات جهت رئیس جمعیت بانوان مرکزی و سه نفر عضو از جمعیت بانوان جهت حضور در هیأت رئیسه هر 4 سال یکبار از میان رؤسای استانی صورت می گیرد.

تبصره 2:اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی عبارتند از: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (و یا معاون امور فرهنگی و تبلیغ)، مدیر کل امورفرهنگی رسانه و فناوری های نو، رئیس جمعیت بانوان مرکزی و دبیر جمعیت بانوان مرکزی و سه نفر عضو (از جمعیت بانوان).

تبصره 3:ریاست هیئت رئیسه شورای مرکزی به عهده رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (و یا معاون امور فرهنگی و تبلیغ) می باشد و ابلاغیه ها با امضای ایشان ارسال می گردد.

تبصره 4: رئیس گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی عهده دار دبیری جمعیت بانوان مرکزی می باشد.

بند 2. شورای استانی جمعیت بانوان

اعضای شورای استانی عبارتند از: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یا معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مرکز استان، کارشناس فرهنگی امور بانوان استان و رئیس جمعیت بانوان استان و سه نفر عضو (از جمعیت بانوان).

تبصره: انتخابات جهت انتخاب رئیس جمعیت بانوان استانی هر 4 سال یکبار از میان بانوان فرهیخته عضو جمعیت صورت می گیرد.

بند 3. اعضاء:

اعضای این جمعیت، بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی استان می باشند که تمایل به فعالیت در چارچوب اساسنامه را داشته و عضویت ایشان مورد تأیید شورای استانی و دبیرخانه شورای مرکزی رسیده باشد.

تبصره 1: تعداد اعضا نباید از 30 نفر کمتر و از 50 نفر بیشتر باشد.

تبصره 2: اعضای این جمعیت از میان تخصص های مختلف بر اساس ویژگی های ذیل، با معرفی و تشخیص شورای استانی و تأیید شورای مرکزی تعیین می گردد:

الف- کسب مقام و رتبه برتر کشوری، استانی و یا شهری در زمینه فرهنگ دینی.

ب- تألیف کتاب و یا مقالات چاپ شده در حوزه فرهنگ دینی.

ج- فعالیت های گسترده فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، تبلیغی، مشاوره ای و مدیریتی

د- برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و یا سطح 3 حوزوی

ه- دارا بودن آثار، طرح ها و ایده های برتر ملی و استانی در زمینه حل معضلات ، بهبود و ارتقای وضعیت فرهنگی دینی بانوان.

و- داشتن فعالیت تشکلی در حوزه فرهنگ دینی بانوان.

ماده 8- شرح وظایف:

بند 1. وظایف و اختیارات رئیس جمعیت بانوان مرکزی عبارت است از:

الف- هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت های جمعیت بانوان.

ب- تلاش در جهت توانمندسازی اعضای جمعیت.

ج- تصویب آیین نامه اجرایی و تغییر آن در صورت ضرورت.

بند 2. وظایف رئیس جمعیت بانوان استانی عبارت است از:

الف- مسئولیت ساماندهی و فعال نمودن جمعیت بانوان استان بر اساس ابلاغیه های شورای مرکزی جمعیت.

ب- تحقق آیین نامه های اجرایی ابلاغی.

ج- هماهنگی و ارسال مستندات و مکاتبات به دبیرخانه جمعیت بانوان مرکزی.

د- هماهنگی و تعامل با دستگاه های فرهنگی و تبلیغی استان جهت پیشبرد اهداف جمعیت بانوان استان.

بند 3. وظایف اعضا عبارتند از:

الف- شرکت در جلسات و گردهمایی ها حسب دعوت و هماهنگی دبیر جمعیت.

ب- مطالعه و بررسی مسائل آسیب های فرهنگ دینی و اجتماعی بانوان و تلاش در جهت ارتقاء سطح فرهنگی آنان.

ج- تهیه و ارائه نظرات، تولیدات، برنامه ها/فعالیت های متناسب با ارتقا سطح فرهنگ دینی بانوان.

د- پیگیری، پاسخگویی و عملیاتی نمودن موارد محوله.

بند 4. وظایف دبیر جمعیت بانوان استانی:

الف- شناسایی، معرفی و تکمیل فرم اعضاء و ارائه به رئیس جمعیت بانوان استانی.

ب- تشکیل منظم جلسات ادواری در استان، تهیه گزارش ها و صورتجلسات و ارائه آن با نظر و امضای رئیس جمعیت بانوان استانی.

ج- پیگیری و پاسخگویی جهت تحقق مصوبات و اجرایی شدن ابلاغیه ها.

د- انتقال اهداف و سیاست های راهبردی سازمان به جلسات.

تبصره: دبیر جمعیت استانی کارشناس فرهنگی امور بانوان استان می باشد.

بند 5. وظایف شورای مرکزی جمعیت

 1. تأیید و ابلاغ اساسنامه جمعیت بانوان.
 2. تعیین سیاست ها و خط مشی کلی فرهنگی کشور در حوزه زنان.
 3. صدور حکم رئیس منتخب جمعیت بانوان.
 4. تأیید یا رد و انحلال جمعیت بانوان.
 5. توجیه کارشناسان ادارات کل استانی، تنظیم و ابلاغ آیین نامه های اجرایی و اعزام کارشناس ارزیاب.
 6. انجام هماهنگی و اطلاع رسانی نسبت به بسترهای اداری و قانونی به منظور مشارکت و حمایت سایر ارگان های فرهنگی.

ماده 9- تشکیل جلسات:

این جمعیت به منظور پیشبرد عملی اهداف خود جلساتی را با حضور اعضاء در برنامه کاری خود دارد که چگونگی برگزاری آن ها بدین منوال می باشد:

الف- زمان و مقررات جلسات شورای مرکزی جمعیت بانوان:

 1. جلسات شورای مرکزی جمعیت بانوان هر 6 ماه یک بار تشکیل می گردد که در صورت ضرورت جلسات فوق العاده به پیشنهاد اعضا تشکیل خواهد شد.
 2. جلسات شورای مرکزی جمعیت بانوان با حضور اکثریت افراد و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و یا معاون امور فرهنگی و تبلیغ رسمیت می یابد و مصوبات آن با دو سوم آراء حاضرین در جلسه و با تأیید هیأت رئیسه معتبر خواهد بود.
 3. در صورت انصراف یا عدم حضور 3 جلسه متوالی و یا 4 جلسه غیر متوالی و غیر موجه هریک از اعضا در طول دوره، اقدام به لغو عضویت ایشان خواهد شد.

ب- زمان و مقررات جلسات شورای استانی جمعیت بانوان:

 1. زمان و مکان جلسات توسط رئیس جمعیت بانوان استان تعیین و به اعضا اطلاع رسانی می شود.
 2. این جلسات هر ماه یک بار تشکیل می گردد.
 3. دستور جلسه بنا به پیشنهاد اعضا و تصمیم رئیس جمعیت بانوان استان اتخاذ می گردد.
 4. تشکیل جلسات با حضور نصف+ 1 اعضا رسمیت می یابد.
 5. در صورت در خواست نصف+ 1 اعضا و یا با تشخیص و صلاحدید رئیس جمعیت بانوان استان جلسه فوق العاده تشکیل می گردد.
 6. تمامی تصمیم گیری ها و مباحث جلسات به صورت کتبی توسط دبیر جلسه ثبت، پیگیری و بایگانی می شود.
 7. در صورت انصراف و یا عدم حضور 3 جلسه متوالی و یا 4 جلسه غیر متوالی و غیر موجه هر یک اعضا اقدام به لغو عضویت ایشان خواهد شد.

ج- زمان و مقررات جلسه مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی به درخواست رئیس شورای مرکزی جمعیت بانوان و با تأیید هیئت رئیسه شورای مرکزی یک بار در سال می تواند برگزار شود.

ماده 10- مدت عضویت:

مدت عضویت در این جمعیت چهار سال و قابل تمدید با نظر ریاست هیئت رئیسه شورای مرکزی می باشد.

تبصره 1: محدودیت سنی برای عضویت در جمعیت بانوان وجود ندارد.

تبصره 2: اعضای جمعیت بانوان نباید ارتباط استخدامی با سازمان تبلیغات اسلامی داشته باشند.

ماده 11- منابع مالی:

منابع مالی این جمعیت از طریق ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها، خیرین، وجوهات شرعی کمک های دستگاه ها و نهادهای مردمی و ... تأمین می گردد.

ماده 12- این اساسنامه در 12 ماده، 12 بند و 11 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

 

 

حدیث روز

 

 

 

 آرشیو

معرفی کتاب


"دختر شینا"

 

ادامه مطلب